Concurs secretar-dactilograf

ANUNŢ

pentru ocuparea postului contractulal de execuţie

secretar – dactilograf

 

          Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din str. C. D. Gherea, nr.3 concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale de execuţie de:

  • Secretar – dactilograf, treapta profesională IA  – 1 post – în cadrul compartimentului contabilitate

Pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

b) cunoştinţe operare PC ;

c) vechime minim 3 ani şi 6 luni.

Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)      copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

e)      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

g)      curriculum vitae.

Copiile actelor prevăzute la lit.b) – d), din dosarul de concurs, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul depunerii la înscriere a declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, până la data de  23 noiembrie 2016, ora 1600  la compartimentul resurse umane şi salarizare.

Informaţii suplimentare la telefon 0246216804, compartiment resurse umane şi salarizare, d-na Stănescu Madalina.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante se desfăşoară conform următorului calendar:

      –  23 noiembrie 2016 ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

–  24 – 25 noiembrie 2016 – selecţia de dosare;

–  06 decembrie 2016 ora 10.00– proba scrisă;

– susţinerea interviului se va comunica odată cu rezultatele la proba scrisă.

BIBLIOGRAFIE

 

–    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu;

Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

–   Legea nr.16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, capitolul III, secţiunea I ;

–  Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Manager ,

Buduru Constantin