Concurs posturi muzeograf (II-IA), conservator

Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din str. C. D. Gherea, nr. 3 concurs pentru:

–          ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiilor  contractuale de execuţie de:

  • Muzeograf, grad profesional IA  – 1 post – în cadrul Compartimentului Etnografie şi Artă.
  • Conservator – debutant  – 1 post – în cadrul Compartimentului Etnografie şi Artă
  • Muzeograf , grad profesional I – 1 post- în cadrul Compartimentului Arheologie.

–          ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie de:

  • Muzeograf, grad profesional II    – 1 post –  în cadrul Compartimentului Etnografie şi Artă.

Pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de muzeograf, grad profesional IA durată nedeterminată:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: istorie, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, arte plastice decorative şi design ;

b) cunoştinţe operare PC – nivel mediu;

c) vechime în specialitate,  minim 6 ani si 6 luni.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de conservator debutant, durată nedeterminată

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile chimie, biologie, inginerie chimică, istorie.

b) cunoştinţe operare PC – nivel mediu;

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de muzeograf, grad profesional I, durată nedeterminată:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie, specializare arheologie;

b) cunoştinţe operare PC – nivel mediu;

c) vechime în specialitate,  minim 6 ani.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de muzeograf, grad profesional II, durată determinată:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile istorie, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, arte plastice decorative şi design ;

b) cunoştinţe operare PC – nivel mediu

c) vechime în specialitate,  minim 6 luni.

Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)      copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

e)      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

g)      curriculum vitae.

Copiile actelor prevăzute la lit. b) – d), din dosarul de concurs, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul depunerii la înscriere a declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, până la data de  19 aprilie 2016, ora 1600  la pentru posturile pe perioadă nedeterminată, respectiv până la data de 12 aprilie 2016 ora 1600 pentru postul pe perioadă determinată, la compartimentul juridic şi resurse umane.

Informaţii suplimentare la telefon 0246216804, compartiment juridic şi resurse umane, d-na Stănescu Madalina Lavinia.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se desfăşoară conform următorului calendar:

– 12 aprilie 2016, ora 1600         –  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru postul pe perioada determinata;

– 19 aprilie 2016, ora 1600     –  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru posturile pe perioada nedeterminata;

– 13 aprilie  2016                        – selecţia de dosare pentru postul pe perioada determinata;

– 21 aprilie 2016                – selecţia de dosare pentru posturile pe perioada nedeterminata;

– 27 aprilie 2016 ora 1000                  – proba scrisă;

– data  şi ora interviului vor fi comunicate odata cu rezultatul la proba scrisă .

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii <admis> sau <respins>, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a muzeului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei .

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afişării rezultatului selecţiei de dosare/probei scrise/interviului, sub sancţiunea decăderii din drept.

BIBLIOGRAFIE – post muzeograf, grad profesional IA

–          Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu (se găseşte pe site-ul muzeului);

      –   Legea nr. 311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Norme de clasare a bunurilor culturale mobile HG nr. 886/2008;

–          Legea privind protejarea patrimoniului cultural mobil nr. 182/2000;

–          Ordinul nr. 2035/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale şi alte unităţi de profil;

–          H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

–          Ilfov – file de istorie, Bucureşti, 1978, coordonator Virgil Vrabie;

–          Municipiul Giurgiu – compendiu monografic, Constantin Enache, Edit. „Universul familie”, 2005, Bucureşti

–          Monografia oraşului Giurgiu, Ştefan Păun, Ion A. Busuioc, Giurgiu, 1995;

–          Vlaşca sub bombe (1941 – 1944), documente, Ancu Damian, Fl. Breazu, Emil Păunescu, Edit. Tentant, Giurgiu, 2000;

–          Colectivizarea în Vlaşca, 1949 – 1950, documente, Ancu Damian, Fl. Breazu, Ion Bălan, Ed. Vinea, Bucureşti, 2002;

–          Asalt spre crestele destinului – dicţionarul personalităţilor giurgiuvene, Ştefan Elena, Ion Gaghii, Edit. Cronos, Giurgiu, 2006;

–          Publicistică giurgiuveană (1867 – 1916), breviar, Mircea Coloşenco, Edit. Pim,  Iaşi, 2007.

BIBLIOGRAFIE – post conservator debutant

–          Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu (se găseşte pe site-ul muzeului);

–          Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003;

–          Norme de clasare a bunurilor culturale mobile HG nr. 886/2008;

–          Legea privind protejarea patrimoniului cultural mobil nr. 182/2000;

–          Ordinul nr. 2035/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale şi alte unităţi de profil;

–          H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

–          Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu

BIBLIOGRAFIE – post muzeograf I

–          Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003;

–          Legea privind protejarea patrimoniului cultural mobil nr. 182/2000;

–          OMCC nr. 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România;

–          OMCC nr. 2483/2006 privind  aprobarea listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar;

–          Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

–          Ordin nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică;

–          Istoria românilor, vol. I-II, M. Petrescu-Dâmboviţa, A. Vulpe (ed.), Bucureşti, Ed. Enciclopedică 2001;

–          Contribuţii la problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, D. Berciu, Bucureşti, Ed. Academiei, 1961;

–          Paleoliticul şi mezoliticul în spaţiul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Al. Păunescu, Edit. Agir, Bucureşti, 2001, p. 246 – 286;

–          Ilfov – file de istorie, Bucureşti, 1978, coordonator Virgil Vrabie;

–          Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (jud. Giurgiu), Cr. Schuster, T. Popa, V. Barbu, Ed. Pelican, Giurgiu, 2012;

–          Cercetări arheologice pe Câlniştea. Schitu – Bila – Cămineasca, Cr. Schuster, T. Popa, Giurgiu, Ed. Pelican, 2009;

–          Cercetări arheologice în cetatea medievală Giurgiu, Dan Căpăţână, în „Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară”, nr. 16, 1983, p.140-169

BIBLIOGRAFIE – post muzeograf, grad profesional II

– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu;

Legea nr. 311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea de guvern nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

Legea nr. 182/2000– privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014);

Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

–    Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

–          Ilfov – file de istorie, Bucureşti, 1978, coordonator Virgil Vrabie;

–          Municipiul Giurgiu – compendiu monografic, Constantin Enache, Edit. „Universul familie”, 2005, Bucureşti

–          Monografia oraşului Giurgiu, Ştefan Păun, Ion A. Busuioc, Giurgiu, 1995.