Concurs ocupare posturi muzeograf, inspector de specialitate

Nr.  1386 din  07.09.2015                                   ANUNŢ

 

Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din str. C. D. Gherea, nr.3 concurs pentru:   –         ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiilor  contractuale de execuţie de:

  • Inspector de specialitate, grad profesional III  – 1 post – în cadrul Compartimentului contabilitate;
  • Muzeograf, grad profesional IA  – 1 post – în cadrul Compartimentului Etnografie şi Artă.

–         ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie de:

  • Muzeograf, grad profesional II    – 1 post –  în cadrul Compartimentului Etnografie şi Artă.

Pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.   Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de inspector de specialitate, grad profesional III : a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; b) studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în domeniul contabilităţii sau managementul contabilităţii; c) cunoştinţe operare PC; d) vechime în specialitate,  minim 2 ani.   Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de muzeograf, grad profesional IA durată nedeterminată: a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe umaniste şi artă; b) cunoştinţe operare PC – nivel mediu; c) vechime în specialitate,  minim 6 ani si 6 luni.   Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de muzeograf ,grad profesional II, durată determinată: a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe umaniste şi artă; b) cunoştinţe operare PC – nivel mediu c) vechime în specialitate,  minim 6 luni.   Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele: a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare; b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d)      copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; e)      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f)        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); g)      curriculum vitae.   Copiile actelor prevăzute la lit.b) – d), din dosarul de concurs, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.   În cazul depunerii la înscriere a declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.   Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, până la data de  21 septembrie 2015, ora 1400  la compartimentul resurse umane şi salarizare. Informaţii suplimentare la telefon 0246216804, compartiment resurse umane şi salarizare, d-na Guţu Madalina. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante se desfăşoară conform următorului calendar: –  21 septembrie 2015 ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; –  22 – 24 septembrie 2015 – selecţia de dosare; –  29 septembrie 2015 ora 10.00– proba scrisă; –  30 septembrie 2015 ora 09.00– interviul pentru postul de inspector de specialitate; –  30 septembrie 2015 ora  11.30 – interviul pentru posturile de muzeograf.   BIBLIOGRAFIE – post inspector de specialitate   –    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu; –  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; –   Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; –   Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; –   Ordin nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; –   Legea 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; –   Ordinul nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; –   Ordonanta Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; –  Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.       BIBLIOGRAFIE – post muzeograf, grad profesional IA    –    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu; –  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; –  Hotărârea de guvern nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; – Legea nr. 182/2000– privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014); –   Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil; –    Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; –    Giurgiu fragmente din  trecut – arhitect Sofian Niculescu; –     Monografia oraşului Giurgiu, St.Păun, Ion A. Busuioc, Giurgiu, 1995; –     Municipiul Giurgiu, text Elisabeta Luminiţa Joantă, 2000, Buc.; –     Ilfov – file de istorie, Buc., 1978, coord.Virgil Vrabie –   Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; –  Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.             BIBLIOGRAFIE – post muzeograf, grad profesional II   –    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu; –  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; –  Hotărârea de guvern nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; – Legea nr. 182/2000– privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014); –     Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil; –    Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; –    Giurgiu fragmente din  trecut – arhitect Sofian Niculescu; –     Monografia oraşului Giurgiu, St.Păun, Ion A. Busuioc, Giurgiu, 1995; –     Municipiul Giurgiu, text Elisabeta Luminiţa Joantă, 2000, Buc.; –   Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; –  Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

Manager ,

Buduru Constantin