Concurs director adjunct

Nr.  974  din  12.06.2015                               

ANUNŢ

pentru ocuparea postului contractual de conducere

director adjunct

 

          Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din str.C.D.Gherea, nr.3 concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale de conducere director adjunct.

 

Pentru ocuparea postului vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state  membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, domeniu de licenţă istorie

b) studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în specializarea managementului bunurilor culturale;

c) vechime în specialitatea:  minim 8 ani;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)      copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

e)      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

g)      curriculum vitae.

 

Copiile actelor prevăzute la lit.b) – d), din dosarul de concurs, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, până la data de  26 iunie 2015, ora 1400  la compartimentul resurse umane şi salarizare.

Informaţii suplimentare la telefon 0246216804, compartiment resurse umane şi salarizare, d-na Guţu Madalina.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:

–   26 iunie ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

–   29 iunie – 01 iulie  2015–selecţia de dosare;

–   06 Iulie 2015 ora 1000 –proba scrisă;

–   08 Iulie 2015 ora 1000 – interviul.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

–  Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

–  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Ordin nr. 2495 din 26 august 2010 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

–   Ordin 2557/2010 – din 29 septembrie 2010  pentru modificarea si completarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiintarii muzeelor si colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.297/2006;

Legea 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

Legea nr. 182/2000– privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014);

–  Hotărârea de guvern nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

–      Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

–     Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

–     Ordin nr. 2371 din 6 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;

–    Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

–    Hotărârea de Guvern nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare;

–    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu.

 

 

 

Manager interimar,

Buduru Constantin