ANUNT PUBLIC CONCURS MANAGER

1. Anunt Public Concurs Muzeu 2017

2. Caiet de Obiective Muzeu 2017

3. ROF concurs Muzeu 2017

4. Anexa 1 Organigrama si ROF Muzeu 2017

5. Anexa 2 Stat de functii Muzeu 2017

6. Anexa 3 Buget Muzeu 2017

7.MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management

Domnule  Președinte

 Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cetăţean român, fiul/fiica lui ……………………………  şi al/a ………………………….., născut/născută la data de …………………..  în ………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., CNP …………………………………………………., prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al ……………………………………………… .

Ataşez la prezenta următoarele documente:

–          ………….

–          ………….

–          …………

Date de contact:

  • e-mail:______________________________
  • telefon mobil: _________________________

 

Data,                                                                                                   Semnătura,

………………………                                                                   …………………………..

8.MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-4-ani

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cetăţean român, fiul/fiica lui ……………………………  şi al/a ………………………….., născut/născută la data de …………………..  în ………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., CNP …………………………………………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mi-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, în ultimii 4 ani.

 

Data,                                                                                                   Semnătura,

………………………                                                                   …………………………..

9.MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-politie-politica

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………………………………., cetăţean român, fiul/fiica lui ……………………………………  şi al/a ………………………………….,

născut/născută la data de …………………….  în ………………………………………………………..,

domiciliat/domiciliată în ……………………………………………………………….…………………… legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit.a) – c) din ordonanţa de urgenţă.

 

Data,                                                                                                   Semnătura,

………………………                                                                   …………………………..

10.MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cetăţean român, fiul/fiica lui ……………………………  şi al/a ………………………….., născut/născută la data de …………………..  în ………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………… seria …………….. nr. ……………….., CNP …………………………………………………………, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii declar prin prezenta, pe propria răspundere, că voi renunţa la postul de manager deţinut la …………………………………………………………………………, în condiţiile în care sunt declarat/declarată câştigător/câştigătoare la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al ……………………………………………………………………………………….. .

 

Data,                                                                                                   Semnătura,

………………………                                                                   …………………………..