Anunt concurs ocupare posturi: inspector de specialitate, jurist, sofer (6-16 noiembrie 2015)

Nr.    1604  din 23.10.2015

 

ANUNŢ

 

          Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din Giurgiu, str. C. D. Gherea, nr.3, jud.Giurgiu concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiilor  contractuale de execuţie de:

  • Consilier juridic, grad profesional IA  – 1 post – în cadrul Compartimentului juridic şi Resurse umane;
    • Inspector de specialitate, grad profesional III  – 1 post – în cadrul Compartimentului contabilitate;
    • Şofer, treapta profesională I    – 1 post .

 

Pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului –cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de consilier juridic :

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;

b)studii universitare de masterat sau studii postuniversitare;

c) vechime în specialitate,  minim 6 ani si 6 luni.

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de inspector de specialitate:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

b) studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în domeniul contabilităţii sau managementul contabilităţii;

c) cunoştinţe operare PC;

d) vechime în specialitate,  minim 2 ani.

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de şofer

a) studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

b) permis de conducere categoria B,C şi E;

c) vechime minim 5 ani în conducerea de autovehicule.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)      copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

e)      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate (trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

g)      curriculum vitae.

 

Copiile actelor prevăzute la lit. b) – d), din dosarul de concurs, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul depunerii la înscriere a declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, până la data de  06 noiembrie 2015, ora 1400  la compartimentul resurse umane şi salarizare.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante se desfăşoară conform următorului calendar:

–  06 noiembrie 2015 ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

–  09 – 11 noiembrie 2015 selecţia de dosare;

–  16 noiembrie 2015 ora 10.00– proba scrisă;

–  data şi ora interviului vor fi comunicate odată cu rezultatul la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii <admis> sau <respins>, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a muzeului, în termen de  maximum o zi lucrătoare de la data  finalizării  probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei de dosare/probei scrise/interviului, sub sancţiunea decăderii din drept.

 

BIBLIOGRAFIE – post inspector de specialitate

 –  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

–   Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–   Ordin nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

–   Legea 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

–   Ordinul nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

–  Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

 

 

BIBLIOGRAFIE – post consilier juridic

 

 – Constituţia României

–  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea 53/2003, Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea 554/2004- privind contenciosul administrativ;

–  Legea 287/2009-Codul civil- Cartea a III –a – despre bunuri şi Cartea a V-a –despre obligaţii

 

 

BIBLIOGRAFIE – post şofer

 

–  Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

–  Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.